The Officer’s Paradox

לאחרונה עלה במוחי ניסוי מחשבתי, אשר כל אדם עם נסיון צבאי יתפסוהו כמעניין ובעל משמעות. נניח שבוקר אחד, קצין בצה”ל, לצורך העניין סגן, קם, פשט את הפיג’מה, ולבש את מדיו. הוא דיגם את עצמו, נעץ את סיכת המ”מ, הלך לראות במראה כיצד הוא יפה וחביב, ובהליצות דעת וסיפוק עצמי, הצדיע לעצמו במראה. או אז, הוא … More The Officer’s Paradox